09-8945368 :סקפ ,09-8945397 :לט ,38827 :דוקימ ,152 :ד.ת ,ןחב ץוביק הישעת רוזא
Industrial Park Kibbutz Bahan 38827, P.O.Box: 152 Israel
Tel: +972-9-8945397, Fax: +972-9-8945368

e-mail: info@hama.co.il


 


.הישעתל םילקימיכו םלג ירמוח לש קווישו אובייב ילארשיה קושב םירושע ינשמ הלעמל תלעופ המח
,הקיטמסוקה ,הקיטבצמרפה ,םיטנגרטדה ,ריינה ,ןוזמה תוישעתל םירצומב החמתמ הרבחה
.הז קושב יטננימוד םרוג הניהו הינבהו םיקבדה
 
יאלממ ןה םירצומה תא היתוחוקלל תקפסמו ולא םימוחתב תוימואל בר תורבח רפסמ תגצימ המח
.ןרציה ןמ הרישי הקפסאב ןהו ימוקמ

:תוגצוימה תורבחה תמישר ןלהל



.חוקלל תורישה תוכיא תא הלגד לע התרח המח
תוכיאה תושירדב תדמוע ונלש תוכיאה לוהינ תכרעמ
IQC/BVQI י"ע הרשואש ISO 9002/94
.1680 'סמ הדועתב
.ןוזמה תויגולונכטו הימיכה םוחתב עוצקמ ישנא םניה ונלש תוריכמה ישנא
 

 

 

 

 



HAMA
is active in the Israeli market more than two decades as an importer and distributer of raw materials, food ingredients and chemicals.

HAMA specializes in the food industry as well as in the adhesives, detergents, cosmetics, pharmaceutics, construction and paper industries, in which the company is considered a major supplier.

HAMA is the sole agent and representative for a number of international manufacturers in the Israeli market, and as such HAMA is supplying the local market both from its own warehouses as well as directly from manufacturers.

The manufactures we represent are:

EMSLAND STAERK GMBH
WENDA INTERNATIONAL
CARGILL
C.J.CORP

Our motto is SERVICE QUALITY.
Our quality Managment system meet the requirements ISO 9002/94 and we are certified by IQC/BVQI under certificate No.1680.
 

Our sales representatives are food technologists and chemical engineers, experts in the above mentioned fields.