חמה כחמיקלים


:םיאבה םיטרפה תא אלמל דיפקהל אנ רשק תריצי רשפאל ידכב
.ליימ-יא/סקפ/ןופלט :םיאבה תודשהמ דחא תוחפלו החפשמ םש ,יטרפ םש

In order to ensure contact, Please fill in the following details:
First name, Last name And at least one of the following fields: Phone/Fax/Email.*First name:
:םש*
*Last name:
:החפשמ םש*
 Company:
:הרבח 
 Address:
:תבותכ 
 City:
:ריע 
 Country:
:ץרא 
*Tel:
:ןופלט*
 Fax:
:סקפ 
 Cellular:
:דיינ ןופלט 
*E-mail:
:ינורטקלא ראוד*

I am interested in information
regarding the following:

:םי/אשונב עדימב ןינועמ
Raw
ןוזמ תיישעתל םלג ירמוח
Materials for the food industry Raw
ריינ תיישעתל םלג ירמוח
Materials for the paper industry
םיטנגרטד
Detergents Pharmaceuticals
הקיטצבמרפ
Cosmetics
הקיטמסוק
Construction and glues
םיקבדו הינב

Comments:


:תורעה
09-8945368 :סקפ ,09-8945397 :לט ,38827 :דוקימ ,152 :ד.ת ,ןחב ץוביק הישעת רוזא
Industrial Park Kibbutz Bahan 38827, P.O.Box: 152 Israel
Tel: +972-9-8945397, Fax: +972-9-8945368

e-mail: info@hama.co.il